top of page

Algemene voorwaarden De Woonstudio

Artikel 1 | Definities

 1. De Woonstudio: De Woonstudio, gevestigd te Rotterdam onder KvK-nr. 83545263.

 2. Opdrachtgever: degene die aan De Woonstudio opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 3. Opdracht of overeenkomst: de overeengekomen werkzaamheden die door De Woonstudio verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

 4. Het project: De woning of een onderdeel daarvan, waarop de aan De Woonstudio verstrekte opdracht betrekking heeft. 

 

Artikel 2 | Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Woonstudio.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met De Woonstudio waarbij derde partijen betrokken worden.

 

Artikel 3 | Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Offertes van De Woonstudio zijn gebaseerd op de verstrekte informatie vanuit de opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt deze informatie naar beste weten en geeft alle essentiële informatie die benodigd is voor de uitvoering en afronding van de opdracht. 

 2. De offerte is vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.

 3. De Woonstudio is alleen aan de offerte gebonden als de offerte door de opdrachtgever binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door De Woonstudio zijn bevestigd.

 4. Als de aanvaarding van de opdracht afwijkt van het aanbod in de offerte, is De Woonstudio er niet aan gebonden. De opdracht komt niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Woonstudio anders aangeeft.

 5. Indien er geen schriftelijk akkoord van de opdracht is, de aanbetaling is wel voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat De Woonstudio de opdracht uitvoert, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

 

Artikel 4 | Uitvoering opdracht

 1. De Woonstudio voert de werkzaamheden volgens overeengekomen opdracht, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat De Woonstudio tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

 3. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens.

 4. Als is overeengekomen dat de opdracht gefaseerd wordt uitgevoerd, kan De Woonstudio schriftelijk goedkeuren van de afgeronde fase verlangen voordat aan de volgende fase wordt begonnen.

 5. De Woonstudio is gerechtigd de overeenkomst gefaseerd uit te voeren en de afgeronde fases afzonderlijk te factureren.

 6. De opdrachtgever onderzoekt onmiddellijk na oplevering van de opdracht of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenkomt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is laat opdrachtgever dit meteen, of uiterlijk binnen veertien dagen schriftelijk aan De Woonstudio weten. Na die termijn wordt geacht dat de opdracht naar behoren is uitgevoerd.

 7. Genoemde levertijden en planningen zijn een streeftermijn en indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal De Woonstudio in overleg met opdrachtgever een nieuwe indicatieve termijn vaststellen.

 

Artikel 5 | Tarieven

 1. De prijzen van De Woonstudio kunnen als volgt worden overeengekomen:

      (a) op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; of

      (b) door een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting af te spreken.

2.   In het tarief van De Woonstudio zijn de kosten voor secretariële werkzaamheden, softwarekosten en telefoonkosten inbegrepen. Reis- en verblijfkosten declareert           De Woonstudio volgens afspraken in de offerte. 

3.   Bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld in de offerte. 

 

Artikel 6 | Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, aanvaardt opdrachtgever dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed.

 2. Als nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd er op verzoek van opdrachtgever nog wijzigingen aangevraagd worden, is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor het meerwerk.

 3. Wanneer wijzigingen vanuit opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht leiden tot meerwerk, mag De Woonstudio dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening brengen. De Woonstudio informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan.

 4. In afwijking van lid 2 en 3 brengt De Woonstudio geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan De Woonstudio kunnen worden toegerekend. 

 

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

 1. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Woonstudio heeft het recht vanaf dit moment de wettelijke rente te berekenen over het te betalen bedrag, totdat het bedrag volledig betaald is. De kosten van herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 | Eigendomsvoorbehoud

 1. De Woonstudio heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 

 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van De Woonstudio of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder uitdrukkelijke toestemming van De Woonstudio. 

 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft De Woonstudio een inspanningsverplichting. Indien De Woonstudio aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. De Woonstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat De Woonstudio is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

 3. Indien het ontwerp van De Woonstudio niet kan worden uitgevoerd voor de eventueel geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan De Woonstudio, dan is De Woonstudio slechts gehouden haar ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten voor de herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van De Woonstudio. 

 4. De Woonstudio is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door De Woonstudio zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De Woonstudio kan hierbij desgewenst assistentie verlenen. 

 5. De opdrachtgever moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. De Woonstudio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De Woonstudio is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 

 

Artikel 10 | Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan De Woonstudio kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee De Woonstudio overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat De Woonstudio geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen. 

 2. De Woonstudio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat De Woonstudio haar verbintenis had moeten nakomen. 

 3. In geval van overmacht heeft De Woonstudio het recht om de verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 4. Indien De Woonstudio op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al is nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging. 

 

Artikel 11 | Klachten

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen 2 weken na factuurdatum en uiterlijk binnen 3 weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan De Woonstudio. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat De Woonstudio er adequaat op kan reageren. 

 2. Als een klacht terecht is, verricht De Woonstudio de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

bottom of page